(english below)

INGEN møbler i værkstederne
INGEN mad og drikkevarer i værkstederne
Alt affald skal deponeres i de dertil indrettede containere.
Værkstederne er videoovervågede.
Maskiner der må benyttes af studerende efter introkursus:
3D Printere
Lasercuttere
Alle maskiner der står langs vinduerne i træværkstedet samt dem der er placeret på værtøjsvæggen.
Maskiner der IKKE kan/må benyttes af studerende:
CNC fræser
Bordrundsav
Afretter
Gangarealerne er ikke til opbevaring af materialer.
Disse kan i korte perioder placeres i reolsystemet i rummet ved malerkabinen.
Lån af visse typer værktøj mm:
Udlånes kun ved affotografering af studiekort og estimeret tid får udlån.
Værtøjet leveres altid tilbage til samme udlåner.
Lånt udstyr er 100% den studerendes eget ansvar. AAU har ingen forsikring
der dækker.
Materialer
Reolen i træværkstedet er IKKE selvbetjening. Studerende skal selv
medbringe materialer (på nær til 3D printere). Er man i tvivl om et materiale er
godkendt SKAL man spørge værkstedsfolkene.
Paller og andre emner “fundet” ude i naturen er ikke tilladt.
Lasercuttere må KUN skære i bløde materialer. Architegn har de typer som er
godkendt. Andre SKAL godkendes af VH først.
Kommercielt arbejde:
Det er IKKE tilladt at bruge AAUs udstyr til at fremstille ting som der betales
for. Nogle projekter er betalt af praktikpladser og er en del af uddannelsen.
Disse kan muligvis tillades. Fælles for alle er at man kontakter
værkstedsgruppen FØRST. Her vurderes det om et projekt er kommercielt
eller ej.
3 laser skårne julestjerner, eller et skilt til Roskildefestival blander vi os ikke i.
Men det er strengt forbudt at sælge emner som AAU’s udstyr har være brugt til at
fremstille.
Service! og tid:
Værksteder osv. er i udgangspunktet åbne hele døgnet, men er
lukkede i weekenden. Undtagelser er i eksamensperioder. Her er der
også adgang i weekenderne. Det betyder dog ikke at
værkstedsfolkene har tilkaldevagt.
Værkstedet yder normalt support i tiden 8.15 til 15.00 (fredag til 14.00)
Resterende tid er på eget ansvar

English

NO furniture in the workshops
NO food and drinks in the workshops
All waste must be deposited in the appropriate containers.

The workshops are video monitored.

Machines that may be used by students after the introductory course:
3D Printers
Laser cutters
All machines standing along the windows in the wood workshop as well as those placed on the wall of the shop.

Machines that CANNOT/may not be used by students:
CNC milling machine
Table saw
Finisher

The corridor areas are not for storing materials.
These can be placed for short periods in the shelving system in the room by the painting booth.

Loan of certain types of tools etc.:
Can only be lent out by taking a photo of the student card and estimated time will be lent out.
The tool is always returned to the same lender.
Borrowed equipment is 100% the student’s own responsibility. AAU has no insurance
that covers.

Materials
The shelving in the wood workshop is NOT self-service. Students must themselves
bring materials (especially for 3D printers). If you are in doubt as to whether a material is
approved, you MUST ask the workshop people.
Pallets and other items “found” out in nature are not permitted.
Laser cutters may ONLY cut soft materials. Architegn has the types that are
approved. Others MUST be approved by VH first.

Commercial work:
It is NOT permitted to use AAU’s equipment to produce items for which payment is made
for. Some projects are paid for by internships and are part of the education.
These may be allowed. Common to all is that you contact
the workshop group FIRST. Here it is assessed whether a project is commercial
or not.
3 laser-cut poinsettias, or a sign for Roskilde Festival, we don’t interfere.
But it is strictly forbidden to sell items that AAU’s equipment has been used for
manufacture.

Service! and opening time:
Workshops etc. are basically open around the clock, but are
closed on the weekend. Exceptions are during exam periods. Here is there
also access on weekends. However, this does not mean that
the workshop people are on call.
The workshop normally provides support between 8:15 a.m. and 3:00 p.m. (Friday until 2:00 p.m.)
Remaining time is at your own risk

X